Polityka Prywatności

„Logica” Anna Korczyńska-Witczak
z siedzibą Tenisowa 7 m 7, 02-602 Warszawa


w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi „Logica” Anna Korczyńska-Witczak
nawiązuje kontakty biznesowe

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Logica” Anna Korczyńska-Witczak
z siedzibą przy Tenisowa 7 m 7, 02-602 Warszawa
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1) Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytań ofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy),

2) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług

w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1) w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu zakończenia kontaktów biznesowych,

2) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji.

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

-prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

-prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby można było nawiązać relacje biznesowe a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania współpracy biznesowej.* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEKlauzula informacyjna dla dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Logica” Anna Korczyńska-Witczak
z siedzibą przy Tenisowa 7 m 7, 02-602 Warszawa.CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1) Zawarcie i wykonanie umowy kupna/dostawy usług lub towarów na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)

4) Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1) w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy,

2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,

4) w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

-prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

-prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

-prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy.


* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Logica” Anna Korczyńska-Witczak
z siedzibą przy Tenisowa 7 m 7, 02-602 Warszawa.CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1) Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

4) Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

5) Ściągania należności na podstawie:

 Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1) w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,

2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,

4) w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,

5) w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

-prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

-prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów.* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących (pracownicy, współpracownicy) kontrahentów oraz dostawców

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Logica” Anna Korczyńska-Witczak
z siedzibą przy Tenisowa 7 m 7, 02-602 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1) Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy).

2) Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

3) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

4) Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

5) Ściągania należności na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1) w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu,

2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,

4) w celu rozpatrywania i zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,

5) w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

-prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

-prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy.* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Logica” Anna Korczyńska-Witczak
z siedzibą przy Tenisowa 7 m 7, 02-602 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1) Zarejestrowania korespondencji oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).

2) Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów).

ODBIORCY DANYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług

w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1) w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję- do momentu zakończenia korespondencji,

2) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja.TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;

- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;

-prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),

- prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej annalogica.com


ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Logica” Anna Korczyńska-Witczak
z siedzibą przy Tenisowa 7 m 7, 02-602 Warszawa.


CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane przetwarzane są w celu:

1) Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),

2) Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),

3) Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

-prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

-prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych jest dobrowolne.*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE